Ανακοινώσεις

ΤΕΥΔ για την «Προκήρυξη Προμήθειας Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ»

ΤΕΥΔ για την «Προκήρυξη Προμήθειας Πορσελάνινων Ειδών για τις Ανάγκες των Πωλητηρίων του ΤΑΠΑ».

Περισσότερα...

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών προς Διάθεση από τα Πωλητήρια του ΤΑΠΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον Διαγωνισμό για την Προμήθεια Πορσελάνινων Ειδών προς Διάθεση από τα Πωλητήρια του ΤΑΠΑ (ΔΙΟΙΚ/Β/16741/13-12-17, ΑΔΑ: ΨΤΙΛ469ΗΔΞ-Δ6Υ).

Περισσότερα...

Κατασκευή Κτηρίου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου: Κατασκευή Κτηρίου Εξυπηρέτησης Επισκεπτών στον Αρχαιολογικό Χώρο του Ανακτόρου των Αιγών.

Περισσότερα...

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) για την Εκτύπωση και Ανατύπωση Αρχαιολογικών Εκδόσεων.

Περισσότερα...