Ανακοινώσεις

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την προμήθεια έντυπου εισιτηρίου για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την προμήθεια έντυπου εισιτηρίου για τις ανάγκες του ΟΔΑΠ

Περισσότερα...

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων από 115 έως και 141).

Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 του ΟΔΑΠ για την ΔΕ κατηγορία εκπαίδευσης (Κωδικοί Θέσεων από 115 έως και 141).

Περισσότερα...

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση ακινήτων προς απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο: «Κτηματογράφηση ακινήτων προς απαλλοτρίωση για αρχαιολογικούς σκοπούς στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου και Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

Περισσότερα...

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων / εστιατορίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων και του δικαιώματος εγκατάστασης αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού - B Φάση

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων / εστιατορίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων και του δικαιώματος εγκατάστασης αυτόματων πωλητών νερού και αναψυκτικού - B Φάση

Περισσότερα...

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αρ. ΟΔΑΠ/ ΓΔ/ΑΤΠΑΠ/23454/21-11-2023 (ΑΔΑ: 9Π3Χ46ΜΖΜ4-ΠΥΝ) Διακήρυξης

Περισσότερα...