Ανακοινώσεις

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΑΠΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια Πορσελάνινων ειδών για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3419/6.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΞΤΣ469ΗΔΞ-ΕΞΗ) θα διεξαχθεί την άλλη εβδομάδα λόγω του κορωνοϊού COVID-19 και των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει. Θα υπάρξει ενημέρωση για τη συγκεκριμένη ημερομηνία διενέργειας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Παραμένει η ημ/νία λήξης υποβολής προσφορών

Σχετικά με τον  «Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ» (ΔΙΟΙΚ/Β/3419/6-3-2020), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προθεσμίες παραμένουν ως έχουν, ήτοι ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00. Οι φάκελοι κατατίθενται στο  Κεντρικό Πρωτόκολλο της Yπηρεσίας, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντάς τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί  στo πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναΪού COVID-19.