Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για το έργο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων στον Α.Χ Νήσου Δήλου

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Α.Χ νήσου Δήλου" κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

 Εκτιμώμενη αξία : 322.580,65€ ΠΛΕΟΝ, ΦΠΑ

 Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 27/4/2017, 10:00μμ

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγής Φορολογικών Δηλώσεων ΤΑΠ (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών ΦΔΕ)

 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 18.000€ ΠΛΕΟΝ, ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : 5/4/2017, 12:00μμ

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ρολλών χαρτοταινίας

 

 

Περισσότερα...