Ανακοινώσεις

Απόφαση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών του με Συστημικό Α/Α 185234 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Επέκταση της εφαρμογής ΟΠΣ πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 185234 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Επέκταση της εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) πωλήσεων και αναβάθμιση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών στα πωλητήρια του ΟΔΑΠ (ΑΔΑΜ: 23PROC012393360 2023-03-29)

 

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ.