Ανακοινώσεις

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’αρ. πρωτ. :13648/4-11-2021 (ΑΔΑ:678646ΜΖΜ-9ΤΒ) Προκήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’αρ. πρωτ. :13648/4-11-2021 (ΑΔΑ:678646ΜΖΜ-9ΤΒ) Προκήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) για την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με σχέση εργασίας έμμισθης εντολής

Για να δείτε τον πίνακα, πατήστε εδώ.