Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ2/2014

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2014

 

 Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 75 θέσεων ΣΟΧ 2/2014 για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων,

 

θα γίνονται δεκτές από 19/12/2014 μέχρι και 29/12/2014.

 

Για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 – ΑΘΗΝΑ , όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 2/2014.

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Οι ώρες αποδοχής των αιτήσεων θα είναι 8:00π.μ. με 13:00μ.μ. στην Κεντρική μας Υπηρεσία Πανεπιστημίου 57 στον 4Ο όροφο.

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Περίληψη Ανακοίνωσης

Έντυπο Ανακοίνωσης

Παράρτημα (ΣΟΧ) ΑΣΕΠ

Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας (Α2) ΑΣΕΠ

Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού H/Y (A1) ΑΣΕΠ