Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πιστών αντιγράφων αρχαίων και βυζαντινών νομισμάτων προς διάθεση από τα πωλητήρια του ΟΔΑΠ.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ.

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) νέο έντυπο - προστέθηκε στις 25.08.2021