Ανακοινώσεις

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "Διαμόρφωση σε υφιστάμενους χώρους πωλητηρίου και αναψυκτηρίου στο Κάστρο Παλαμηδίου"

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου "Διαμόρφωση σε υφιστάμενους χώρους πωλητηρίου και αναψυκτηρίου στο Κάστρο Παλαμηδίου".

Διακήρυξη Παλαμηδίου

Συνολικός προϋπολογισμός έργου

Τιμολόγιο μελέτης

Οικονομική προσφορά έργου

Τεχνική έκθεση πωλητηρίου & αναψυκτηρίου

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Παλαμηδίου

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

1 Α1 Πωλητήριο ΚΑΤΟΨΗ

1 Α2 Πωλητήριο ΤΟΜΗ Α_Α

1 Α3 Πωλητήριο ΤΟΜΗ Β_Β

1 Α4 Πωλητήριο ΤΟΜΗ Γ_Γ

1 Α5 Πωλητήριο ΤΟΜΗ Δ_Δ

1 Α6 Πωλητήριο ΟΨΗ Α

1 Η1 Πωλητήριο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

1 Η2 Πωλητήριο ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

1 Η3 Πωλητήριο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ-ΚΑΜΕΡΕΣ

1 ΗΛ Πωλητήριο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

1 ΚΛ1 Πωλητήριο ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

1 ΣΤ1 Πωλητήριο

2 Α1 Αναψυκτήριο ΚΑΤΟΨΗ

2 Α2 Αναψυκτήριο ΤΟΜΕΣ Α_Α Β_Β

2 Α3 Αναψυκτήριο ΤΟΜΗ Γ_Γ ΟΨΗ

2 ΑΠ1 Αναψυκτήριο ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2 Η2 Αναψυκτήριο ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

2 Υ1 Αναψυκτήριο ΥΔΡΕΥΣΗ