Ανακοινώσεις

Πρόσκληση

  • Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

       Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014», με αριθμό πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3912/21-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒ469ΗΔΞ-Α0Θ), πρόκειται να προβεί την Δευτέρα 02-06-2014 και ώρα 12:00 στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. γ της διακήρυξης, της ένωσης εταιρειών ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ι. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Την αποσφράγιση μπορεί να ζητήσει να παρακολουθήσει και όποιος έχει έννομο συμφέρον.

Αθήνα, 30-05-2014

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης.