Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Εισιτηρίων

 

Αναθέτουσα Αρχή

Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διάρκεια Σύμβασης     

ένα (1) έτος

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

Η φθηνότερη τιμή

Προϋπολογισμός 

79.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

3.950,00 €

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Περίληψης

της Προκήρυξης στον Τύπο

08 – 03 – 2013

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών

26 – 03 – 2013   και ώρα 12.00 π.μ.

Τόπος υποβολής προσφορών

ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ. 57, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης

ΤΑΠ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) αριθμ. 57, 4ος όροφος, Τ.Κ. 10564, Αθήνα

 

Προκήρυξη Εισιτηρίων