Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προκήρυξη μιας (1) θέσης εμμίσθου Δικηγόρου στον ΟΔΑΠ

  • Εκτύπωση

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με πάγια αντιμισθία, για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως με χρήση κλειστού φακέλου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας, Ελ. Βενιζέλου αριθ. 57 (3ος όροφος), Τ.Κ. 10564, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της παρούσας δημοσίευσης.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης μπορείτε να αναζητήσετε στο πρόγραμμα διαύγεια, με ΑΔΑ: 678646ΜΖΜ4-9ΤΒ.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ