Ανακοινώσεις

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Παραμένει η ημ/νία λήξης υποβολής προσφορών

Σχετικά με τον  «Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια πορσελάνινων ειδών για τις ανάγκες των πωλητηρίων του ΤΑΠΑ» (ΔΙΟΙΚ/Β/3419/6-3-2020), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προθεσμίες παραμένουν ως έχουν, ήτοι ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00. Οι φάκελοι κατατίθενται στο  Κεντρικό Πρωτόκολλο της Yπηρεσίας, όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντάς τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή Courier, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί  στo πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναΪού COVID-19.