Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 8/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ

Προκήρυξη