Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών : 16η Απριλίου 2015, 15:00μμ

Προκήρυξη